Splošni pogoji nagradnih iger Zvezdar®

Organizator

Organizator nagradnih iger je ZVEZDAR d.o.o., Dimičeva 13, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: organizator). Organizator prireja nagradna žrebanja oz. nagradne igre v reklamne namene na profilih socialnih omrežij ter spletnih straneh Zvezdar® in na spletnem mestu www.zvezdar.com z znanimi dobitki (v nadaljevanju nagradna igra).

 

Potek in trajanje igre

Trajanje posamezne nagradne igre je v sklopu ostalih informacij o nagradni igri objavljeno na spletnih medijih, na spletni strani, socialnih omrežjih ali tiskanih ali drugih medijih.

 

Namen nagradnih iger, kvizov in žrebanj

Namen nagradnih iger je promocija blagovne znamke Zvezdar® in njenih izdelkov ter storitev, aktivacija ljubiteljev znamke Zvezdar®, pospeševanje prodaje in pridobivanje kontaktov ter povečanje obiska www.zvezdar.com ter na profilih socialnih omrežij Zvezdar®.

 

Definicija pojmov

V teh pravilih se uporabljajo sledeči pojmi:

Sodelujoči: kot sodelujoči se definira vsaka oseba, ki preko spletne strani in spletnih profilov socialnih omrežij ali drugih medijev posreduje izpolnjeno nalogo ali odgovori na vprašanje ter nam posreduje vse pravilne zahtevane osebne podatke.

 

Pogoji za sodelovanje 

V nagradni igri  lahko sodeluje vsaka oseba, ki pravilno odgovori na zastavljeno vprašanje ali posreduje izpolnjeno nalogo, poda vse zahtevane osebne podatke ter označi, da se strinja s temi splošnimi pogoji. V kolikor obstaja sum zlorabe podatkov ima organizator pravico igro razveljaviti ali izključiti posamezne osebe. Oseba, ki posreduje napačne informacije, se avtomatično izloči iz nagradne igre in ni upravičena do sodelovanja ali nagrade. Oseba mora pravilnost svojih podatkov izkazati ob prevzemu nagrade na sedežu podjetja.

 

Potegovanje za nagrado

Za nagrado se s pravilnim odgovorom na vprašanje ali z izpolnitvijo druge naloge nagradne igre potegujejo vsi sodelujoči, ki so sodelovali v skladu s temi pravili. V kolikor nagradna igra vključuje priporočanje (točka Pravila priporočanja), aktivne osebe pridobijo prednost skladno s stopnjo svoje aktivnosti. Nagrajenec mora za prevzem nagrade izpolnjevati vsa določila nagradne igre med katerimi so tudi določene obveznosti. Prevzem nagrade je praviloma možen osebno na sedežu podjetja v roku 30 dni od objave nagrajencev ob predložitvi osebnega dokumenta, razen, če se ne vzpostavi drugačen dogovor. Izjemoma lahko nagrado prevzamejo osebe, ki se predhodno ali ob prevzemu strinjajo s temi splošnimi pravili in pogoji. Nagrajenci se obvezujejo nagrado izkoristiti v roku, ki je označen na darilnih paketih Zvezdar® oziroma kot je določeno z navodili drugih nagrad.

 

Žrebanje nagrajencev

Žrebanje nagrajencev izvede komisija izmed več enakovredno sodelujočih, ki so opravili naloge. Naključno se izvede žreb izmed vseh sodelujočih. V primeru, da nagradna igra vključuje žreb, le ta poteka na naslovu organizatorja in pod nadzorom komisije, ki jo sestavljajo vsaj trije člani. Predsednik komisije pripravi zapisnik, ki vsebuje seznam nagrajencev. Zapisnik podpišejo vsi člani komisije. Zapisnik se leto dni hrani na naslovu organizatorja.

 

Seznam in prevzem nagrad

Vse nagrade so objavljene na medijih (spletni strani in/ali socialnih omrežjih) v sklopu ostalih informacij o nagradni igri. Nagrade se predajo na sedežu podjetja na Dimičevi 13, v Ljubljani v delovnem času oz. po dogovoru z nagrajencem. V času predaje se opravi tudi skupinsko fotografiranje s prejeto nagrado in nagrajencem. Nagrajenec dovoljuje objavo fotografij na spletni strani, socialnih omrežjih ali drugih medijih Zvezdar®. Prevzem nagrad je možen v roku 30 dni od žrebanja. Nagrade, ki jih izžrebanci ne prevzamejo, ostanejo v lasti organizatorja. Organizator se lahko odloči tudi za drugačen način predaje ter o tem pravočasno obvesti nagrajence. V kolikor se nagrada pošlje po pošti, je mora nagrajenec poslati fotografijo z nagrado oziroma izbranim doživetjem iz darilnega paketa. Organizator in soorganizator imata pravico zahtevati, da se nagrajenec ob prevzemu nagrade izkaže s svojo identiteto. V primeru, da nagrajenec tega ne želi storiti ali da se podatki razlikujejo od podatkov podanih ob prijavi, ta izgubi pravico do nagrade v celoti. V tem primeru se ta nagrada ne podeli.

 

Splošno o nagradah in nagrajencih

Komisija bo nagrajence preverila, če so sodelovali v skladu s temi pravili. V primeru, da je nagrajenec izključen, se nagrada vrne organizatorju. V primeru, da je nagrajenec mladoletna oseba, se nagrado ob soglasju starša ali zakonitega zastopnika nagrajenca prenese na starša ali zakonitega zastopnika nagrajenca, ki tako postane nagrajenec.

 

Pravila priporočanja

Sodelujoči lahko nagradno igro priporoči drugim osebam (npr. prijateljem) in si tako povečajo možnosti za pridobitev nagrad v okviru nagradne igre.

Sodelujoči imajo na strani www.zvezdar.com ali profilih socialnih omrežij in drugih medijev Zvezdar® nagradne igre možnost igro priporočiti drugim osebam preko postopkov, ki so na voljo v okviru nagradnega kviza.

Sodelujoči lahko igro priporoči neomejenemu številu oseb oz. številu, ki jih določa organizator. Osebe, ki preko priporočila vstopijo v sodelovanje v nagradni igri morajo prav tako sprejeti splošna pravila nagradne igre, sicer ne morejo sodelovati.

V kolikor obstaja sum, da je ista oseba večkrat sodelovala v nagradni igri z uporabo različnih ali istih e-poštnih naslovov / uporabniških računov, jo imata organizator in soorganizator pravico izključiti. V kolikor obstaja sum, da je določeni sodelujoči kakorkoli goljufal oziroma ravnal v nasprotju s temi pravili, imata organizator in soorganizator pravico tega sodelujočega izključiti.

 

Kdo lahko sodeluje

V nagradni igri lahko sodelujejo vse fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki se strinjajo s temi splošnimi pravili in pogoji. Osebe, ki kakor koli neposredno sodelujejo pri izvedbi nagradne igre, ne smejo sodelovati v le tej.

 

Druge določbe

Organizator v nobenem primeru ne odgovarja za nepopolno sodelovanje, vpis podatkov, napake pri vpisovanju v nagradni igri ali za sodelovanje z napačnimi podatki. Sodelovanje v nagradni igri, pridobitev in prevzem nagrad niso pogojeni z nakupom katerega koli izdelka ali storitve.

Organizator in druge osebe, ki sodelujejo pri izvedbi nagradne igre, ne odgovarjajo za morebitno škodo, ki bi izvirala iz nagrad ali prevzema nagrad, potne stroške ali podobno, ki bi nastale ob prevzemu ali uporabi nagrade.

V primeru okoliščin, na katere organizator ne more vplivati (višja sila), lahko sporazumno odpove nagradno igro. O tem mora organizator preko profilov socialnih omrežjih in drugih medijev, spletne strani ali preko e-pošte obvestiti vse sodelujoče. V takšnem primeru organizator sodelujočim ne odgovarja za nastalo škodo.

Organizator si pridržuje pravico do spremembe pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah in novostih nagradne igre bo organizator sodelujoče obveščal na svoji spletni strani ali profilih svojih socialnih omrežij.

Za dodatne informacije lahko zainteresirana oseba tudi piše na info@zvezdar.com 

Odločitev organizatorja o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro oziroma uporabo teh pravil je dokončna in velja za vse sodelujoče.

 

Kje se nahajajo ta pravila

Ta pravila so na vpogled dostopna na spletni strani Zvezdar® (http://www.zvezdar.com/).

 

Uporaba osebnih podatkov

Organizator bo osebne podatke skrbno varoval, skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) (Ur. l. RS, št 94/2007-UPB1) in Zakonom o elektronskih komunikacijah (ZEKom) (UR. l. RS, št. 13/2007-UPB1, 110/2009).

Organizator kot upravljalec osebnih podatkov osebne podatke, ki jih je pridobil od sodelujočih, samostojno in po lastni presoji uporablja izključno za naslednje namene:

 • izvedba nagradne igre v vseh vidikih;
 • obveščanje nagrajencev o rezultatu žrebanja nagrajencev;
 • objava nagrajencev na spletni strani nagradne igre;
 • objava nagrajencev v e-poštnih sporočilih, ki bodo poslana z namenom obveščanja vsem sodelujočim;
 • statistične in tržne analize ter segmentacija sodelujočih;
 • izvajanje neposrednih trženjskih akcij;
 • pošiljanje dnevnih e-novic po e-pošti;
 • pošiljanje dnevnih ugodnosti po e-pošti;
 • pošiljanje e-poštnih sporočil s ponudbami, informacijami o novostih, akcijah in ugodnostih.

Organizator pridobljenih osebnih podatkov v nobenem primeru ne bo posredoval ali razkril tretjim osebam.

Pridobljeni osebni podatki se hranijo do preklica hrambe osebnih podatkov s strani sodelujočih.

Preklic hrambe osebnih podatkov pri organizatorju lahko sodelujoči sporoči s pisnim obvestilom na naslov organizatorja ali preko e-pošte na info@zvezdar.com.

Posledica preklica hrambe osebnih podatkov bo izbris osebnih podatkov sodelujočega pri organizatorju.

Po preteku roka hrambe lahko upravljavec osebne podatke po lastni presoji izbriše ali anonimizira.

Upravljavec osebnih podatkov mora sodelujočemu na njegovo zahtevo:

 • potrditi, ali se osebni podatki v zvezi z njim obdelujejo ali ne;
 • omogočiti vpogled v osebne podatke, ki se nanašajo nanj, na njihovo posredovanje, prepisovanje ali kopiranje;
 • posredovati izpis osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj;
 • dati informacijo o metodah obdelave osebnih podatkov;
 • izvesti izbris njegovih osebnih podatkov.

Na spletni Facebook strani nagradnega kviza se uporablja t.i. piškotke (ang.: cookies), vendar izključno kot varnostni element za preprečevanje zlorab sistema nagradnege igre ali kviza, ki ne omogoča identifikacije posameznika.

 

Preklic sodelovanja

Sodelujoči lahko kadarkoli v času trajanja nagradne igre prekliče svoje sodelovanje v nagradni igri, tako da pošlje sporočilo na e-poštni naslov info@zvezdar.com. Po prejemu tega sporočila se sodelujočega izključi iz nagradne igre.

 

Reševanje pritožb

Vse pritožbe in reklamacije rešuje organizator. V primeru utemeljenih pritožb se organizator zavezuje, da jih bo odpravil v čim krajšem času in o tem obvestil sodelujoče oziroma po potrebi tudi druge udeležence.

 

Datum objave: 1.8.2016

Primeri novih doživetij iz paketov ZVEZDAR